Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 62900050038 daļai 2,94 ha platībā, Kuldīgas novada Snēpeles pagasta īpašumā “Līgas”, kad.Nr. 62900050038"

Par izsoles uzvarētāju atzīta zemnieku saimniecība "Jokas", kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m