Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 62720050034 daļai 10,06ha platībā, Kuldīgas novada Padures pagasta īpašumā “Jaunbirznieki”, kad. Nr. 62720050034"

Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 62720050034 daļai  10,06ha platībā, Kuldīgas novada Padures pagasta īpašumā “Jaunbirznieki”, kad. Nr. 62720050034” izsoles uzvarētāju atzīta Padures pagasta zemnieku saimniecība "VECLEJAS", reģistrācijas Nr. 46101004602, kura iegūst tiesības noslēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m