Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 46880020023 daļai 1,40 ha platībā, Tērvetes novada Tērvetes pagasta īpašumā “Tērvetes sils”, kad. Nr. 46880030135"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Pilnsabiedrība TĒRVETE ADVENTURES, kas iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz 5 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m