Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 3864 009 0120 daļā, ar platību 0.3 ha, Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā, īpašumā “Augstkalnes”, kad. Nr. 3864 009 0120"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Vija Pleiksne, kura iegūst tiesības noslēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m