Atkārtota izsole "PAR NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMEI 10,07 HA PLATĪBĀ, ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 64720030020 DAĻĀ, AIZPUTES NOVADA LAŽAS PAGASTA ĪPAŠUMĀ "VALSTS MEŽS APRIĶI", KAD. NR.64720010020"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA Rukši, reģ.Nr.42103031365, kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso