Atkārtota izsole "PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „ PIRTS”, KADASTRA NR. 5090 013 0044, ADRESE: "PIRTS", STRADU PAGASTĀ, GULBENES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 16.07.2019 plkst.11:30) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, atzīt Izsoli par nenotikušu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m