! Papildināts. zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršana kūdras atradnē „Žagatu – Skuškavas” purvs”

 

Konkursa priekšmets - zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršana kūdras atradnē „Žagatu – Skuškavas” purvs”, kas atrodas Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, zemes vienību daļās ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0190 8001 90.66 ha platībā, 7854 009 0190 8002 5.74 ha platībā, un ietilpst nekustamā īpašuma “Valsts mežs”, kadastra Nr.7854 009 0190 sastāvā. Kopējā platība 96.40 ha.

Iznomāšanas mērķis – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve (90.66 ha) un teritorija uzturēšanai (5.74 ha).

Sākuma nomas maksa derīgo izrakteņu ieguvei – 42.00 EUR par 1 ha gadā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 8.novembra plkst.11:00, Vaiņodes ielā 1, Rīgā, AS „Latvijas valsts meži” administratīvajā birojā. Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā sēdē.

 

Kontaktpersona – LVM Zemes dzīles vecākā nomas speciāliste Kristīne Kiršbauma, tālruņa Nr. +371 26667161, k.kirsbauma@lvm.lv

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m