Rakstiska atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 2.33ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98440010076 daļā, Ventspils novada Ances pagasta īpašumā “Valsts mežs Ance”, kad.Nr. 98440010065"

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimniecība

Reģistrācijas maksa - 25,00 EUR, drošības nauda - 60,00 EUR.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2020.gada 28.jūlijam (ieskaitot), sūtot pa pastu vai elektroniski uz lvm@lvm.lv

Pieteikumu atvēršana notiks 2020.gada 29.jūlijā plkst. 13:00 slēgtā Izsoles komisijas sēdē.

Izsoles objekta apskate dabā notiek pēc vienošanās ar kontaktpersonu - Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Solvitu Vieško, tālruņa Nr. 27034192, s.viesko@lvm.lv;

Juridiska rakstura jautājumos (Nolikums, prasības izsoles dalībniekiem, piedāvājuma iesniegšana un izskatīšana) lūdzu sazināties ar  Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, tālruņa Nr. 28388320, eisaks@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m