Par NĪ Tērvetes pag., Tērvetes nov., “Tērvetes sils” būves “Skatu tornis” daļas - jumta daļas un skatu torņa daļas ar platību 8,00 m2, nomas tiesību piešķiršanu

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”

iznomā nekustamā īpašuma Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā “Tērvetes sils” būves “Skatu tornis”, būves kadastra apzīmējums 4688 003 0135 024 daļu - jumta daļu un skatu torņa daļu ar platību 8,00 kv.m. ar mērķi - telekomunikāciju bāzes stacijas ierīkošanai uz termiņu - 5 gadi ar tiesībām pagarināt,

 

Paredzamā nomas maksa  gadā - 3456,00 EUR. Papildus maksājami apsaimniekošanas izdevumi, nekustamā īpašuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis un elektrības pieslēguma jaudas komponentes proporcionālā daļa.

Nomas pieteikumu var iesniegt līdz 2019.gada 6.novembrim sūtot piedāvājumu brīvā formā uz e-pastu: lvm@lvm.lv.

Prasības nomas tiesību pretendentam:

 

Nomnieka vai Iznomātāja  labticības izvērtēšanas kritēriji:

 Nomnieks vai Iznomātājs ir uzskatāms par labticīgu, ja atbilst šādiem kritērijiem:

- Nomniekam vai Iznomātājam nav nenokārtotu parādsaistību pret LVM;

- pēdējā nomas gada laikā nav bijuši regulāri (vairāk par 3) maksājumu kavējumi, kas pārsniedz divu maksājumu periodu;

- pēdējā nomas gada laikā LVM nav vienpusēji izbeidzis citu ar Nomnieku vai Iznomātāju noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc, ka Nomnieks vai Iznomātājs nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus vai stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru saskaņā tiek izbeigts cits ar LVM noslēgts līgums par īpašuma lietošanu;

- nav citu līgumsaistību pārkāpumu, tai skaitā nav noslēgtu ar LVM nesaskaņotu apakšnomas līgumu, kā arī Nomnieka rīcībā ar nomas objektu nav konstatējamas patvaļīgas būvniecības pazīmes.

 

Kontaktpersonas:

  • Par Nomas objektu, tajā skaitā apskate dabā  – LVM Rekreācija un Medības Parki un ezeri rekreācijas vadītājs Kristaps Didže; tālruņa Nr. 20272964, k.didze@lvm.lv;
  • Par juridiska rakstura jautājumiem (piedāvājuma iesniegšana un izskatīšana) – LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes vecākais juriskonsults Māris Eisaks, tālruņa Nr. 67602075, m.eisaks@lvm.lv
  •  

    Esam sertificēti

    SC ISO 50001 m