Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 84800020078 daļai 15,27 ha platībā, Brocēnu novada Remtes pagastā, īpašumā “Valsts mežs Remte”, kad. Nr. 84800010057"

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimniecība.

Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 300,00 EUR.

Izsoles norises vieta un laiks - 2020.gada 07.februārī, AS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes klientu centrā, adrese: Boju muzejs, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads.

Dalībnieku reģistrācija izsolei - no plkst. 12:30 – 12:45

Izsole plkst. 12:45

Izsoles objekta apskate - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr. 29489366, b.zuna@lvm.lv.
Par izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67610015.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m