Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64860040169 daļai 9,28 ha platībā, Pāvilostas novada Sakas pagasta īpašumā “Valsts mežs Rīva”, kad. Nr. 64860010108"

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Iznomāšanas mērķis - ūdeņu apsaimniekošana.

Reģistrācijas maksa 25 EUR, drošības nauda 500 EUR.

Izsoles norises vieta un laiks: 2019.gada 22.novembrī AS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes reģiona klientu centrā, Boju muzejā, Bojās, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā:

Reģistrācija izsolei no plkst. 11:00 līdz 11:15

Izsole plkst. 11:15

Izsoles objekta apskate dabā  - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr. 29489366, zuna@lvm.lv;

Par Izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Mārii Eisaku, tālruņa Nr. 67610015, m.eisaks@lvm.lv


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m