Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 62720050034 daļai 10,06 ha platībā, Kuldīgas novada Padures pagasta īpašumā “Jaunbirznieki”, kad. Nr. 62720050034"

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskā ražošana.

Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 600,00 EUR.

Izsoļu norises vieta un laiks 2019.gada 23.maijā, AS „Latvijas valsts meži” administrācijas birojā, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga

Izsoles norises laiks plkst. 10:00

Dalībnieku reģistrācija izsolei notiks 2019.gada 23.maijā no plkst. 9:30 līdz 10:00, AS „Latvijas valsts meži” administrācijas birojā, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga.

 Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr.29489366 , b.zuna@lvm.lv

Par izsoles noteikumiem: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67602075.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m