Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 3864 009 0120 daļā, ar platību 0.3 ha, Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā, īpašumā “Augstkalnes”, kad. Nr. 3864 009 0120"

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis - Nekustamā īpašuma izmantošana un uzturēšana.

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 250,00 EUR

Izsoles norises vieta un laiks 2019.gada 26.jūlijā, AS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas klientu centrā Blaumaņa ielā 3, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

Izsoles norises laiks plkst. 10:30

Dalībnieku reģistrācija izsolei no plkst.10:00 - 10:30

 Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Ingrīdu Vigupi, tālruņa Nr. 26313204, i.vigupe@lvm.lv

Par izsoles noteikumiemsazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67602075.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m