Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Valsts mežs Abavas”, kad.Nr. 62800060115, Kuldīgas novada Rendas pagastā"

 

Izsoles objekts - tiesības slēgt nomas līgumu par AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk - LVM)valdījumā esošu nekustamo īpašumu kas atrodas Kuldīgas novada Rendas pagastā un sastāv no:

-  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62800080061 daļas 0,03 ha platībā;

- būves ar kadastra apzīmējumu 62800080061001 “Klēts” ar kopējo platību 171,4 m².

Iznomāšanas mērķis - Nekustamā īpašuma izmantošana un uzturēšana
Nomas līguma termiņš - 12 gadi

Izsoles objekta sākuma cena 60,00 EUR.


Reģistrācijas maksa - 25,00 EUR, drošības nauda - 350,00 EUR

 

Mutiska izsole ar augšupejošu soli attālinātā tiešsaistes režīmā, izmantojot lietotni MS Teams:

- Pieteikumu iesniegšana līdz 2022.gada 30.janvārim (ieskaitot);

- Izsole notiks 2022.gada 02.februārī plkst. 10:00.


Izsoles objekta apskate dabā notiek pēc vienošanās ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr. 29489366, b.zuna@lvm.lv.


Juridiska rakstura jautājumos (Nolikums, prasības izsoles dalībniekiem, piedāvājuma iesniegšanaun izskatīšana) lūdzu sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, tālruņa Nr. 28388320, m.eisaks@lvm.lv .


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m