Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma “Sokas purva masīvs”, kad. Nr. 66370020098, kas atrodas Alojas novada Staiceles pagastā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apz. 6637 002 0067 daļā, ar platību 0.26 ha"

Nomas līguma termiņš - 30 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - Mednieku atpūtas vietas ierīkošana un uzturēšana ar tiesībām veikt Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto 1.grupas būvju, ar apbūves laukumu līdz 60 m2, būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektu.

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 250,00 EUR

Izsoles norises vieta un laiks 2019.gada 9.jūlijā  AS „Latvijas valsts meži” -  Rīgā, Vaiņodes ielā 1

Izsoles norises laiks plkst. 10:30

Dalībnieku reģistrācija izsolei no plkst.10:00 - 10:30

 Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Lāsmu Apsīti, tālruņa Nr. 26575091, l.apsite@lvm.lv

Par izsoles noteikumiemsazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67610015.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m