Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma “Silciema meža masīvs”, kad. Nr. 8064 007 0842, Inčukalna novada Inčukalna pagastā, zemes vienības ar kadastra apz. 8064 007 0825 daļā, ar platību 0,003ha"

 

Nomas līguma termiņš - 30 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās 2.grupas inženierbūves - stacionāra reklāmas stenda - ar apbūves laukumu līdz 5 m2, būvniecība un uzturēšana, bez tiesībām reģistrēt būvi kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektu.

 

Reģistrācijas maksa 25 EUR, drošības nauda 500 EUR.

Izsoles norises vieta un laiks: 2019.gada 16.septembrī AS „Latvijas valsts meži” Vaiņodes ielā 1, Rīgā.

Reģistrācija izsolei no plkst. 14:00 - 14:15

Izsole plkst. 14:15

Izsoles objekta apskate dabā - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Lāsmu Apsīti, tālruņa Nr. 26575091, l.apsite@lvm.lv ;

Par Izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, tālruņa Nr. 67610015, m.eisaks@lvm.lv.

 

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m