Izsole par nekustamā īpašuma „Dīķsargi”, kadastra Nr. 8850 024 0017, adrese: "Dīķsargi", Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nomas tiesību piešķiršanu

AS „Latvijas valsts meži” rīko nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis ir Nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana

Nekustamais īpašums "Dīķsargi" sastāv no:

- zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0017, 0,6581 ha platībā;

- Dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0017 001, 97,80 kv.m. platībā;

- Klēts ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0017 002, 23,60 kv.m. platībā;

- Kūts ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0017 003, 21,50 kv.m. platībā;

- Garāža ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0017 004, 16,00 kv.m. platībā;

- Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0017 005, 17,70 kv.m. platībā

Izsoles norises vieta un laiks - 2017.gada 14.jūnijā plkst. 11.30, AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes reģiona klientu centrs, Dundagā, Parka ielā 1.

Dalībnieku reģistrācija izsolei notiks 2017.gada 14. jūnijā, no plkst. 11.00-11.30, AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes reģiona klientu centrs, Dundagā, Parka ielā 1.

Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 30,00 EUR, drošības nauda – 50,00 EUR.

Izsoles objekta apskates nepieciešamības gadījumā, lūdzam sazināties ar kontaktpersonu – Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Agritu Alasi, a.alase@lvm.lv,  mob. tālr. +371 26443095.

Par izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, mob. tālr. +371 28388320.

Kontakttālrunis un adrese: 29404431, Rīga, Vaiņodes iela 1.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m