Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 6450 001 0037 daļai 13.94ha platībā, Durbes novada Dunalkas pagasta īpašumā “Valsts mežs Dunalka”, kad. Nr. 6450 001 0037"

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskā ražošana.

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 300,00 EUR

Izsoļu norises vieta un laiks 2019.gada 18.jūnijā, AS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes klientu centrā Bojās, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

Izsoles norises laiks plkst. 11:30

Dalībnieku reģistrācija izsolei notiks 2019.gada 18.jūnijā no plkst.11:00 - 11:30, AS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes klientu centrā Bojās, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

 Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr. 29489366, b.zuna@lvm.lv

Par izsoles noteikumiem: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67602075.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m