Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 62720050034 daļai 10,06ha platībā, Kuldīgas novada Padures pagasta īpašumā “Jaunbirznieki”, kad. Nr. 62720050034"

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskā ražošana.

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 600,00 EUR

Izsoļu norises vieta un laiks 2019.gada 18.jūnijā, AS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes klientu centrā Bojās, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

Izsoles norises laiks plkst. 12:00

Dalībnieku reģistrācija izsolei notiks 2019.gada 18.jūnijā no plkst.11:00 - 11:30, AS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes klientu centrā Bojās, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

 Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr. 29489366, b.zuna@lvm.lv

Par izsoles noteikumiem: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67602075.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m