Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 16,5 ha platībā Ogres novada Taurupes pagasta īpašumā “Jaunkaktiņi”, kad.Nr. 74920060025"

 

Nomas līguma termiņš - 5 gadi (Pusēm rakstiski vienojoties, Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību pie nosacījuma, ja Nomnieks labticīgi ir pildījis visus Līguma noteikumus.)

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimniecība

Izsoles objekta sākumcena - 1584,00 EUR

Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 800,00 EUR.

Izsoles norise  2020.gada 10.jūlijā AS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas klientu centrā, adrese: Blaumaņa iela 3, Kokneses pagasts, Kokneses novads.

Dalībnieku reģistrācija izsolei - no plkst. 11:00 – 11:30
Izsole plkst. 11:30

Izsoles objekta apskate - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Ingunu Meļķi, tālruņa Nr. 25726550, i.melke2@lvm.lv.
Par izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 28388320.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m