Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

“AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana”

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 19.08.2019
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM NĪP_2019_245_Ak

Iepirkuma priekšmets

 

  • Iepirkuma priekšmets ir AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu posmu un robežzīmju uzturēšanas darbu, proti, aprakuma atjaunošana robežzīmēm, robežstigas atjaunošana, marķējuma atjaunošana, robežas identifikācijas stabu un plākšņu nomaiņa, veikšana atbilstoši Civillikuma 1100. panta noteikumiem un LVM papildus prasībām atbilstoši Iepirkuma Tehniskajai specifikācijai (Iepirkuma nolikuma 1.pielikums) un līgumam (Iepirkuma nolikuma 5.pielikums).
  • Iepirkuma līgumu izpildes termiņš – 30 kalendārie mēneši no attiecīgā Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad tiek sasniegts visu Iepirkuma daļu maksimālais apjoms – 350 000.00 EUR (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais).
  •  


    Līguma izpildes vieta

    Latvija


    Piedāvājuma iesniegšana

    Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

    17.09.2019, 14:00

    Piedāvājuma iesniegšanas vieta

     

    Elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv.

    Iepirkuma dokumentācija pieejama AS "Latvijas valsts meži" pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25397

     

    Piedāvājuma atvēršana

     

    EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

     

    Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

    Esam sertificēti

    SC ISO 50001 m