AS "Latvijas valsts meži" iznomā zemes, galvenokārt  tās, kuras pašreiz netiek izmantotas mežsaimnieciskajā darbībā.  Ieguvēji ir visi-  mēs kā zemju iznomātāji iegūstam sakoptas un apsaimniekotas teritorijas, savukārt nomnieki – iespēju gūt papildus ienākumus un pieredzi attīstot jau esošos vai pilnīgi jaunus biznesa virzienus, piemēram -  lauksaimniecībā (tai skaitā – ilggadīgo stādījumu (kultivēto ogu) audzēšanā), ūdenssaimniecībā, rekreācijā, derīgo izrakteņu (kūdras, sapropeļa, būvmateriālu izejvielu) ieguvē u.c.

Šajā sadaļā atradīsiet kārtību zemes nomas līguma noslēgšanai, līguma paraugformu, līgumu pielikumos noteiktās prasības kā arī izsludinātos konkursus un izsoles, to rezultātus, informāciju par noslēgtajiem zemes nomas  līgumiem un citu saistošu informāciju.

Lai iznomātu mūsu valdījumā vai īpašumā esošo zemi, aicinām vērsties uzņēmuma Nekustamo īpašumu pārvaldē ar rakstisku iesniegumu, norādot vēlamo nomas platību un iznomāšanas mērķi. Mūsu speciālisti izvērtēs attiecīgā zemesgabala iznomāšanas iespējas un informēs Jūs par zemes nomas nosacījumiem.

Esam sertificēti